Català Castellano Galego


         
  Aviso Legal      
     
 
    Aviso Legal        
     
 

DATOS XERAIS:

O feito de acceder a este website implica o coñecemento e aceptación dos seguintes termos e condicións, polo que lle recomendamos que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos dende este portal de ASC, S.C.C.L.

Termos e Condicións

 • Os contidos, actividades comerciais, produtos e servizos incluídos neste website non están concibidos, nin dirixidos a aquelas persoas que residan en xurisdicións onde os seus contidos non se encontren autorizados.
 • Unicamente se encontran comprendidas neste website aquelas páxinas que figuran dentro do web.
 • O acceso a este website é responsabilidade exclusiva dos usuarios.
 • O acceso a este website non supón entaboar ningún tipo de relación de carácter comercial entre a ASC, e o usuario.
 • O acceso e navegación neste website supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidas nela.

Actualidade e Modificación da información:

A información que aparece neste website é a vixente na data da súa última actualización. A ASC, resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información deste website, podendo limitar ou non permitir o acceso a este.

 • Non se poderá alterar, cambiar, modificar, ou adaptar este website. Non obstante, a ASC, resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento, cantos cambios e modificacións estime convenientes, podendo facer uso de tal facultade en calquera momento e sen necesidade de previo aviso ao usuar
 • A ASC, resérvase a facultade de modificar unilateralmente as condicións e termos de uso deste website. Calquera modificación destes se informará convenientemente no propio website. A entrada en vigor das modificacións das condicións de uso producirase dende o momento da súa publicación neste website.

Contidos:

 • A ASC, realiza os máximos esforzos para evitar calquera erro nos contidos que puidesen aparecer neste website. L ´ ASC, non garante, nin se responsabiliza das consecuencias que puidesen derivarse dos erros nos contidos que puidesen aparecer neste website, proporcionados por terceiros.
 • A ASC, non asume responsabilidade ningunha polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos imprimidos e a versión electrónica publicada neste website. En caso de discrepancia entre a versión imprimida e a publicada no website, prevalecerá a versión imprimida.
 • A ASC, non se responsabiliza en modo ningún daqueles contidos, actividades comerciais, produtos e servizos incluídos que puidesen visualizarse mediante enlaces electrónicos (links), directa ou indirectamente, a través deste website. A presenza de links no website de ASC, salvo manifestación expresa en contrario, ten unha finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, convite ou recomendación sobre estes. Estes enlaces non representan ningún tipo de relación entre a ASC, e os particulares ou empresas titulares dos websites aos que pode accederse mediante estes enlaces. A ASC, resérvase o dereito de retirar de modo unilateral e en calquera momento os links que aparecen no seu website.
 • A ASC non interveu nin ten vinculación co contido dos websites que puidesen visualizarse no website www.coopcredit.coop, os cales son responsabilidade exclusiva dos particulares ou empresas titulares dos websites aos que se acceda en cada caso. Calquera queixa, consulta ou reclamación relacionada co contido dos devanditos websites, ou ao tratamento de datos persoais que vaia levarse a cabo, deberá ser dirixido directamente aos particulares ou empresas titulares dos devanditos websites.
 • A ASC, non asume responsabilidade polo contido de calquera foro ou debate no ciberespacio (chat), boletíns ou calquera tipo de transmisións, que estea, vinculadas a este website e cooperará, se é requirida por orde xudicial ou polas autoridades pertinentes, na identificación das persoas responsables daqueles contidos que violen a lei.
 • A ASC, non asume ningunha responsabilidade que puidese derivarse da transmisión de información entre usuarios. A responsabilidade das manifestacións difundidas neste website é exclusiva dos que as realizan. Queda prohibido calquera tipo de transmisión de datos que os usuarios poidan realizar a este ou mediante este website ou outros accesos controlados pola ASC, que infrinxan os dereitos de propiedade de terceiros e/ou cuxo contido sexa ilegal, ameazante, difamatorio, obsceno, pornográfico, ou a transmisión de calquera outro material que constitúa ou incite unha conduta que poida ser considerada un ilícito penal.
 • A ASC, resérvase o dereito a impedir ou prohibir o acceso a calquera usuario de Internet que introduza neste website calquera contido contrario ás normas legais, ou inmoral, reservándose o dereito de exercer as medidas legais que considere oportunas para evitar este tipo de condutas.

Navegación, acceso e seguridade:

 • O acceso e navegación neste website supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidas nela. a ASC, realiza os máximos esforzos para que a navegación se realice nas mellores condicións e evitar os prexuízos de calquera tipo que puidese ocasionarse durante esta.
 • Este website foi deseñado para soportar os navegadores Internet Explorer, Firefox, Safari e Chrome. A ASC, non se fai responsable dos prexuízos, de calquera índole, que puidesen ocasionarse aos usuarios pola utilización doutros navegadores ou versións distintas dos navegadores para os que foi deseñado o website.
 • O acceso aos servizos transaccionais, se é o caso, e aqueles que inclúen a captura de datos persoais realízase nun ámbito seguro utilizando protocolo SSL (Secure Socker Layer) de 128 bits. O servidor seguro establece unha conexión de modo que a información se transmite cifrada. Isto asegura que o contido transmitido é só intelixible para o ordenador cliente e o servidor da ASC. O usuario pode comprobar que se encontra dentro dun ámbito seguro se na barra de estado do seu navegador aparece un cadeado pechado.
 • A garantía de seguridade dos nosos servidores vén avalada por un certificado expedido pola empresa DigiCert. Este certificado garante que o cliente está a comunicar os seus datos a un servidor da ASC, e non a un terceiro que intentase facerse pasar por esta.
 • A ASC, non se responsabiliza nin garante que o acceso a este website sexa ininterrompido ou que estea libre de erro. Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que poida accederse a través deste website, estea libre de erro ou cause un dano. En ningún caso a ASC, será responsable polas perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que poida sufrir o usuario polo acceso e o uso da páxina web, incluíndose pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus. a ASC, non se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste website. En particular, non se fai responsable en modo ningún das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen acontecer en operacións de natureza financeira.
 • Os servizos ofertados neste website só poden ser utilizados correctamente se se cumpren as especificacións técnicas para as que foi deseñado.

Propiedade Intelectual e Industrial:

 • Este website e os contidos que alberga encóntranse protexidos polas leis de Propiedade Intelectual. Non poderán ser obxecto de explotación, reprodución, distribución, modificación, comunicación pública, cesión ou transformación. O acceso a este website non outorga aos usuarios dereito nin titularidade ningunha sobre os dereitos de propiedade intelectual dos contidos que alberga este website.
 • O contido deste website pode ser descargado ao terminal do usuario, sempre que sexa para o seu uso privado e sen ningún fin comercial; polo tanto o usuario non poderá explotar, reproducir, distribuír, modificar, comunicar publicamente, ceder, transformar ou usar o contido deste website con fins públicos ou comerciais.
 • A ASC, non transfire aos usuarios a propiedade do seu software. O usuario é o propietario do soporte no cal o software é gravado. a ASC, retén todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual incluíndo o software. Se o usuario transfire software deste website ao seu terminal, non poderá diseccionalo para o seu estudo, ou descompilalo, traducir a versión do código obxecto orixinal ou a súa linguaxe a outro código ou linguaxe.
 • O nome comercial, as marcas, logo, produtos e servizos que contén este website encóntranse protexidos por lei.
 • A ASC, resérvase a posibilidade de exercer as accións xudiciais que correspondan contra os usuarios que violen ou infrinxan os dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Protección de Datos:

 • A visita a este website non supón que o usuario estea obrigado a facilitar ningunha información sobre si mesmo. No caso de que proporcione o usuario algunha información de carácter persoal, os datos recollidos neste website serán utilizados coa finalidade, na forma e coas limitacións e dereitos que recolle a Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os datos facilitados polos usuarios serán incorporados aos ficheiros de carácter persoal dos que é responsable cada cooperativa, onde serán conservados de forma confidencial.
 • Os datos poderán ser tratados por prestadores/sistemas. Estes prestadores e sistemas poden estar obrigados pola lexislación do Estado onde estean situados ou por acordos concluídos por este, a facilitar información sobre estas transaccións ás autoridades ou organismos oficiais doutros países, situados tanto dentro como fose da Unión Europea (e, polo tanto, neste último caso, non sempre contando cun nivel de protección equivalente ao dispensado pola lexislación española), no marco da loita contra o financiamento do terrorismo e formas graves de delincuencia organizada e a prevención do branqueo de capitais.
 • As Cooperativas poderán tratar os datos para o cumprimento das obrigas de identificación do CLIENTE, e a análise de operacións esixida pola normativa de prevención de branqueo de capitais, podendo solicitar datos sobre a súa actividade empresarial ou profesional ante Organismos Públicos (como a Tesouraría Xeral da Seguridade Social) co fin de verificar a información facilitada.
 • As Cooperativas procederán á cancelación dos datos recollidos cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que tivesen sido solicitados ou rexistrados.
 • No caso de que os datos recollidos se utilizasen para unha finalidade distinta para a cal tivesen sido solicitados ou recollidos requirirase o consentimento previo dos interesados.
 • Os usuarios poderán exercitar gratuitamente os dereitos de revogación, acceso, rectificación, cancelación e oposición que procedan, acreditando a súa identidade á dirección de correo electrónico do responsable da súa oficina, conforme á Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
 • No momento de proceder á recollida dos datos indicarase o carácter voluntario ou obrigatorio dos datos obxecto de recollida e as finalidades. A negativa a proporcionar os datos cualificados obrigatorios supoñerá a non prestación ou a imposibilidade de acceder ao servizo para os que eran solicitados. Así mesmo, poderán facilitarse datos de modo voluntario co obxectivo de que poidan prestarse de modo máis óptimo os servizos ofertados.
 • No caso de que os usuarios deste website debesen facilitar a súa dirección de correo electrónico para acceder a algúns dos servizos que se oferten en cada momento poderán manifestar que non desexan recibir ningún tipo de comunicación que a ASC, puidese enviar, sempre que non estea ligada estritamente á finalidade para a que se solicitou o servizo. A ASC, poñerá a disposición dos usuarios que se tivesen inscrito nalgún tipo de lista de correo dentro deste website os mecanismos axeitados para darse de baixa desta.
 • O acceso a este website pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada usuario para que o servidor recorde certa información que posteriormente unicamente o servidor que a implementar lerá. As cookies teñen, xeralmente, unha duración limitada no tempo. Ningunha cookie permite que poida contactarse co número de teléfono do usuario, a súa dirección de correo electrónico ou con calquera outro medio de contacto. Ningunha cookie pode extraer información do disco duro do usuario ou roubar información persoal. O único xeito de que a información privada dun usuario forme parte do arquivo cookie é que o usuario dea persoalmente esa información ao servidor. Aqueles usuarios que non desexen recibir cookies ou queiran ser informados da súa fixación poden configurar o seu navegador para tal efecto.

Xurisdición e lexislación aplicables

 • Os termos e condicións que rexen este website e todas as relacións que puidesen derivarse encóntranse salvagardados pola lexislación española.
 • Calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou a utilización deste website sométese á exclusiva xurisdición dos tribunais de Barcelona (España).
 
     

Esta web utiliza galletas propias e de terceiros para optimizar e adaptarse á vosa navegación e preferencias, entre outras tarefas. Si continuades navegando entenderemos que aceptades a nosa Política de privacidade.ASC, S.Coop.C.L., Con domicilio social na "Casa de l ´ Agricultura", da rúa Ulldecona, 33, piso terceiro, 08038 Barcelona e CIF F -61696928
(c) ASC S.C.C.L, 2013. España. Todos os dereitos reservados.